Prieskum trval do 31. decembra 2021

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

Váš názor
vyhráva! štart testu prieskumu

ruka ukazuje na prieskum moneytu
Vyplňte prieskum MoneyTu ∨
nechajte nám svoj email a vyhrajte
Nechajte nám svoj e-mail ∨
ruka drží pohár vianočná súťaž pre vás
Vyhraj atraktívne ceny ∨

Juchú! Hráme o ceny, ktoré ocení naozaj každý!

Koniec roka je tu a vy máte možnosť zapojiť sa do súťaže o ceny v hodnote 330 €. Či máte záujem o nový mobil Samsung Galaxy A12, bezdrôtové slúchadlá, alebo inteligentné hodinky, nezabúdajte, že Váš názor vyhráva. Po odpovedaní na otázky môžete zažiť krajší vstup do nového roka, pretože Vianočná súťaž MoneyTu trvá do 31. decembra 2021.

hlavná výhra súťaže moneytu
Samsung Galaxy A12 32 GB modrý - hlavná výhra vianočná súťaž

1x

Samsung Galaxy A12 32 GB modrý.

vyhrám sluchádlá skullcandy cez vianočná súťaž

1x

Bezdrôtové slúchadlá Skullcandy Indy Evo True Wireless In-Ear.

Xiaomi Amazfit GTS Black

1x

Inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit GTS čierne.

Kompletné pravidlá súťažného prieskumu „Náš prieskum vaša výhra MoneyTu“

PODMIENKY A PRAVIDLÁ VIANOČNEJ SÚŤAŽE

Štatút súťaže „Váš názor vyhráva“ (ďalej aj „súťaž“).

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1.1. Podmienky a pravidlá súťaže, ktoré vydáva Organizátor súťaže obsahujú základné informácie o súťaži a pravidlá v nich uvedené sú záväzné pre každého účastníka súťaže (ďalej len „Podmienky a pravidlá súťaže“). Organizátorom súťaže je spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 22160/B.

1.2. Podmienky a pravidlá súťaže sú dostupné na webovej stránke https://prieskum.moneytu.sk. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom; rovnako je oprávnený upraviť Podmienky a pravidlá súťaže, a to aj počas priebehu súťaže.

Pokiaľ Organizátor súťaže príjme rozhodnutie uvedené v predchádzajúcej vete zaväzuje sa ho zverejniť rovnakým spôsobom, ako tieto Podmienky a pravidlá súťaže. Záujemca o účasť v súťaži, účastník súťaže sa môže informovať na súťaž aj na e-mailovej adrese proficredit@proficredit.sk alebo info@moneytupozicka.sk.

1.3. Táto súťaž je propagačnou a spotrebiteľskou súťažou zameranou na podporu poskytovania produktov Organizátora súťaže a teda pre účasť v súťaži nevyžaduje zaplatenie vkladu.

Nejde o hazardnú hru v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výhry z tejto súťaže nie sú vymáhateľné súdnou cestou.

1.4. Táto súťaž je súťažou o výhry uvedené v týchto Podmienkach a pravidlách súťaže, pri ktorej vyžrebovaný účastník súťaže určený náhodným výberom získa konkrétnu vecnú cenu podľa týchto Podmienok a pravidiel súťaže.

2. TRVANIE SÚŤAŽE

2.1. Súťaž bude prebiehať v období od 01.11.2021 (00:00 hod.) do 31.12.2021 (24:00 hod. ako čas ukončenia súťaže), pričom spôsob jeho určenia môže byť upravený v zmysle týchto Podmienok a pravidiel súťaže.

3. PODMIENKY PRE ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1. Účastníkom súťaže sa stane len fyzická osoba spôsobilá v plnom rozsahu na právne úkony, ktorá s účasťou v súťaži súhlasí, splní všetky podmienky účasti a nebude z účasti v súťaži vylúčená v zmysle týchto Podmienok a pravidiel súťaže.

3.2. Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky pre účasť v súťaži určené týmito Podmienkami a pravidlami súťaže, a ktorá sa zapojila do súťaže uskutočňovanej Organizátorom súťaže vyplnením dotazníku a kontaktných údajov na webovej stránke https://prieskum.moneytu.sk o darčekové poukážky v určitej hodnote EUR.
3.3. Osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k Organizátorovi súťaže (ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na uskutočňovaní, organizácii a zabezpečovaní tejto súťaže), ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka sú z účasti v súťaži vylúčené. To isté platí aj pre osoby, ktoré spolupracujú s Organizátorom súťaže v takom právnom postavení, na základe ktorého sa podieľajú na realizácii činností Organizátora súťaže zapísaných ako predmet podnikania v príslušnom registri.

3.4. Podmienky účasti na žrebovaní

3.4.1. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže na základe splnenia podmienok pre účasť v súťaži. Splnenie podmienok pre účasť v žrebovaní sa posudzuje ku dňu žrebovania, pokiaľ z týchto Podmienok a pravidiel súťaže „vianočná súťaž“ nevyplýva niečo iné.

4. ŽREBOVANIE

4.1. Po skončení súťažného obdobia uvedeného v Čl. 2. ods. 2.1., najneskôr do 15 kalendárnych dní, sa uskutoční žrebovanie výhercu v súlade s týmito Podmienkami a pravidlami súťaže. Do žrebovania bude zaradený účastník súťaže, ktorý splnil podmienky pre účasť na žrebovaní a ktorý súčasne nespĺňa ani jednu podmienku uvedenú v Čl. 3. ods. 3.3.
4.2. Žrebovanie výhercu sa uskutoční náhodným výberom (ďalej len „žrebovanie“) za účasti povereného zástupcu Organizátora súťaže. Organizátor súťaže „vianočná súťaž“ vyžrebuje systémom založeným na náhodnom výbere taký počet účastníkov súťaže, ktorý zodpovedá počtu cien, pričom poradie cien je priraďované vzostupne, to znamená prvý vyžrebovaný má nárok na poslednú cenu a posledný vyžrebovaný na prvú cenu. Na jedného vyžrebovaného účastníka súťaže pripadá len jedna (1) cena. V prípade zániku nároku na výhru v prípadoch uvedených v týchto Podmienkach a pravidlách súťaže platí, že na vyžrebovaného Účastníka súťaže sa neprihliada a počet výhercov súťaže sa znižuje. Náhradný výherca súťaže nebude žrebovaný, iba ak Organizátor súťaže na základe vlastného zváženia rozhodne inak. Žrebovanie sa vykoná z účastníkov súťaže zaradených do žrebovania podľa týchto Podmienok a pravidiel súťaže.
4.3. Žrebovanie výhercu sa uskutoční v sídle spoločnosti VISUAL COMMUNICATION s.r.o., ktorý je zástupcom Organizátora súťaže a to za prítomnosti zástupcu Organizátora súťaže. Žrebovanie je neverejné. Sídlom sa rozumie adresa zapísaná v obchodnom registri vedenom pre zástupcu Organizátora súťaže.

5. VÝHRY, NÁROK NA VÝHRU A ODOVZDANIE VÝHRY

5.1. Poskytovateľom výhier do súťaže je Organizátor súťaže. Organizátor poskytne do súťaže nasledovné výhry:

● 1. cena = mobilný telefón Samsung Galaxy A12, 32Gb, modrý,

● 2. cena = bezdrôtové slúchadlá Skullcandy INDY Evo True Wireless, in-ear,

● 3. cena = inteligentné hodinky Xiaomi Amazfit GTS, čierne.

5.2. Výhra spočíva v odovzdaní uvedených cien. Organizátor súťaže neposkytuje žiadnu peňažnú náhradu v prípade neprevzatia výhry výhercom, alebo nesplnenia podmienok pre jej prevzatie a pod.
5.3. Účastník súťaže sa stáva výhercom výhry, ak v čase konania súťaže a v čase žrebovania splnil všetky podmienky stanovené Podmienky a pravidlá súťaže, nie je vylúčený zo súťaže podľa čl. 3. ods. 3.3 a bol vyžrebovaný.

5.4. Pre účely identifikácie výhercu sú rozhodujúce údaje, ktoré oznámil Organizátorovi súťaže.

5.5. Organizátor súťaže zverejní meno a priezvisko výhercu, ktorý sa na základe žrebovania a splnenia podmienok účasti v súťaži stal výhercom formou reklamného príspevku / príspevku / príbehu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Zároveň po skončení celého súťažného obdobia uverejní zoznam všetkých výhercov na svojich webových stránkach https://prieskum.moneytu.sk, www.moneytupozicka.sk a www.proficredit.sk.
5.6. Organizátor súťaže telefonicky, prípadne e-mailom overí správnosť údajov týkajúcich sa najmä, nie ale výlučne, podmienok pre zaradenie do súťaže. Takéto overenie vykoná organizátor súťaže aspoň dvakrát, a to v dvoch (2) rôznych pracovných dňoch po žrebovaní.
5.7. Organizátor súťaže je oprávnený požadovať pred odovzdaním/poskytnutím výhry od vyžrebovaného účastníka súťaže preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži, jeho totožnosti, ako aj o poskytnutie iných informácií potrebných pre odovzdanie/poskytnutie výhry. Ak výherca (vyžrebovaný účastník súťaže) nesplní oprávnené požiadavky Organizátora súťaže uvedené v týchto Podmienkach a pravidlách súťaže, Organizátor súťaže má právo odoprieť poskytnutie výhry.
5.8. Nárok na výhru „vianočná súťaž“ zanikne, ak:
a) vyžrebovaný Účastník súťaže uvedený v Čl. 5. ods. 5.2. až 5.4. nesplní podmienky pre vznik nároku na výhru,
b) výherca výhru odmietne,
c) účastník súťaže odvolal súhlas na spracúvanie osobných údajov podľa Čl. 6. ods. 6.3. skôr, ako došlo k žrebovaniu,
d) Organizátor má právo podľa týchto Podmienok a pravidiel súťaže právo odoprieť odovzdanie výhry,
e) ak nie je možné kontaktovať výhercu postupom podľa čl. 5. ods. 5.6.,
f) z iného dôvodu predpokladaného týmito Podmienkami a pravidlami súťaže alebo platnými právnymi predpismi.
Organizátor súťaže nie je povinný určiť náhodným výberom náhradného účastníka súťaže ako výhercu.
5.9. Odovzdanie výhry výhercovi prebehne v čase a spôsobom, ktorý Organizátor súťaže dohodne s výhercom. Spolu s cenou Organizátor súťaže odovzdá výhercovi podklady aj pre uplatňovanie prípadných nárokov z vád ceny, ktoré si výherca bude uplatňovať voči predajcovi ceny. Organizátor nepreberá zodpovednosť za vady ceny a neposkytuje za cenu inú cenu, peňažnú náhradu a pod.

6. OSTATNÉ PRAVIDLÁ A PODMIENKY

6.1. Účastník súťaže akceptovaním svojej účasti v súťaži súhlasí s tým, že Organizátor bude spracúvať jeho osobné údaje pre účely realizácie súťaže, pre účely overenia totožnosti účastníka súťaže a odovzdania, resp. poskytnutia výhry. Ak sa účastník súťaže stane výhercom, jeho meno a priezvisko budú zverejnené na nasledovných webových stránkach:
https://prieskum.moneytu.sk,
www.moneytupozicka.sk,
www.proficredit.sk
a budú použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Organizátora súťaže týkajúcich sa informovania o súťaži. Zverejnenie mena a priezviska nezakladá žiadne nároky, bez ohľadu na ich právnu povahu či právny dôvod, z ktorého sú odvodzované.
6.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo určiť a meniť spôsob a čas odovzdania výhry. Tieto zmeny budú oznamované výhercovi; rovnako môžu byť oznámené prostredníctvom webovej stránky https://prieskum.moneytu.sk.
6.3. Spracovávanie osobných údajov, práva účastníka súťaže, práva a povinnosti Organizátora súťaže pri spracovaní osobných údajov sa riadia ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov č. 2016/679 a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v platnom znení, ako aj už udelenými súhlasmi so spracovávaním osobných údajov bez ohľadu na to, v akej súvislosti boli tieto súhlasy udelené.

Pre účely súťaže budú údaje spracúvané po dobu 1 roka od dňa žrebovania, pokiaľ z osobitných predpisov upravujúcich povinnosti organizátora súťaže nevyplývajú také povinnosti, v dôsledku plnenia ktorých by bolo nutné spracúvať osobné údaje dlhšiu dobu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dotknutou osobou udeľovaný dobrovoľne a je ho možné kedykoľvek odvolať. „vianočná súťaž“ Účastník súťaže má právo:

i) na informácie o spracúvaní osobných údajov;
ii) získať prístup k osobným údajom;
iii) požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
iv) požiadať o vymazanie osobných údajov;
v) namietať proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
vi) požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
vii) dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
viii) odvolať svoj súhlas;
ix) podať sťažnosť dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov SR.
6.4. Výhru „vianočná súťaž“ možno postúpiť len na základe písomnej dohody a za účasti Organizátora súťaže.
6.5. Akceptovaním účasti v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s Podmienkami a pravidlami súťaže a zároveň prehlasuje, že sa s celým ich obsahom riadne oboznámil.
6.6. Organizátor súťaže má výhradné právo na:
i) posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov súťaže,
ii) vylúčenie Účastníka súťaže z účasti v súťaži pri nesplnení ktorejkoľvek podmienky súťaže (tomu nie je na prekážku ani zaradenie do žrebovania, vyžrebovanie alebo iný úkon Organizátora súťaže),
iii) neposkytnutie výhry, ak nebude z akéhokoľvek dôvodu možné odovzdanie výhry,
iv) vrátenie výhry späť, ak sa po jej odovzdaní výhercovi ukáže, že nespĺňal podmienky účasti v súťaži.

6.7. Ceny a výhry prevyšujúce hodnotu 350,- EUR v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani s príjmov v znení neskorších predpisov podliehajú zdaneniu v zmysle platných právnych predpisov. Daňové povinnosti znáša výherca. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi potvrdenie o hodnote výhry.

6.8. V prípade akýchkoľvek pochybností, nezrovnalostí alebo sporov ohľadne týchto Podmienok a pravidiel súťaže rozhodne Organizátor súťaže.
V Bratislave, dňa 29.10.2021

Štatút súťaže v PDF

2. kolo prieskumu ukončené

Súťaž trvala od 1.11. do 31.12.2021

Žrebovanie druhého kola prieskumu MoneyTu prebehlo 26. januára 2022.
Žrebovali sa 3. výhercovia o hodnotné ceny v celkovej hodnote 330 €.

Tu sú výhercovia druhého kola prieskumu:
1) Mobilný telefón Samsung Galaxy A12 32 GB
Tatiana R.

2) Bezdrôtové slúchadlá Skullcandy Indy Evo True Wireless In-Ear
Tibor B.

3) Smart hodinky Xiaomi Amazfit GTS
Andrea I.

 

Všetkým víťazom gratulujeme a ostatných pozývame na naše sociálne siete Facebook a Instagram, kde prebiehajú súťaže po celý rok.